top of page

Undervisningsdage

Uddannelsen er opbygget i tre moduler med 3 til 4 dage i hvert modul. Der ud over vil der for hver undervisningsdag være et perspektiv på ledergerningen og et blik på forskellige handlemuligheder og løsningsfokuserede greb 

Nedenfor kan du se en kort beskrivelse af de enkelte dage. 

Modul A: At træde i karakter som leder - konteksten
Dag 1: Kommunikation og samarbejde

Beskrivelse af dag 1

Ledergerningen

At tage en lederuddannelse er ikke bare noget, man gør. Det er en invitation til forandring.
Vores forventning er, at når du melder dig, gør du det, fordi du har et ønske om at udvikle og forandre dig som leder – et ønske om at lykkes på en ny måde i forhold til både personaleledelse og ledelse af opgaveløsningen.

På dag et folder vi dine og vores drømme ud og kommer omkring det, vi håber på i fremtiden, som ledere, der vil gøre en forskel. 

Vi har en klar ambition om, at det skal gøre en forskel – der faktisk gør en forskel. Når man leder med afsæt i LØFT, leder man også ud fra den ”ikke-vidende” position, og det er faktisk en forskel, der gør en forskel.

Ikke mange ledere positionerer sig i den ikke-vidende position. Det ligger nærmest i jobbeskrivelsen, at man skal have stor viden om det felt, man ønsker at lede. Og nok skal man vide en masse, men hvis man leder ud fra oplevelsen af, at man er den, der ved bedst, misser man muligheden for at skabe plads til medarbejdernes mange kompetencer og ideer.
Skal opgaveløsningen gøre en forskel, er det vigtigt, at man som leder er åben i forhold til både medarbejdernes perspektiver, samarbejdspartnernes viden og borgernes/kundernes ønsker. Derfor skal vi udforske og øve, hvordan man positionerer sig i den ikke-vidende position.

Som introduktion til den løsningsfokuserede tilgang, vil vi efter et kort historisk rids gennemgå det løsningsfokuserede mindset og tilhørende teknikker.
Vi ser på, hvorfor det grundlæggende er en gevinst at bruge LØFT med "et henimod-fokus" fremfor et problemløsende "væk fra-fokus". Vi åbner dørene til LØFT mindsettet i verden og præsenterer jer indledende for teknikkerne som de sprogværktøjer/spørgekategorier, vi kan anvende og skal træne på uddannelsen.

Som vi ved fra Foucault findes magt overalt. En central opmærksomhed i LØFT-ledelse er derfor også, hvordan vi agerer ift. dette.
Vi taler om at  ”styre (lede) rammen og slippe indholdet”.
Lederen skal være tydelig med at sætte rammen for arbejdets udførsel og opgavernes håndtering, men uden at styre, hvordan opgaven skal løses. Der skal være spillerum for medarbejdernes egen virkelyst, eksperimenter, nye måde at løse opgaverne på, variationer i forhold til de omstændigheder, der er omkring opgaverne og ikke mindst skal der være plads til borgernes/kundernes egne ideer og forestillinger om, hvad der er brug for. 

Vi kommer vi til at starte praksisarbejdet med at træne egenskaben ”listen–select–build”, hvor vi med fokus på den foretrukne fremtid hele tiden lytter til den anden og, ud fra det vi hører, stiller nye, udvalgte spørgsmål.

Første dag bliver således en dag, hvor vi lærer hinanden at kende, er nysgerrige på de opgaveområder, deltagerne repræsenterer, og åbner feltet op, så vi har plads at boltre os på.
Som overskriften på dagen indikerer spiller kommunikation og samarbejde en stor og afgørende rolle og vil derfor være rammen for denne dag.

Muligheder og greb 

Ser vi med praksisbriller på dag 1, vil vi blandt andet komme omkring:

 • Hvordan man som leder lykkes med at skabe en organisation med højt til loftet og fokus på både fællesskabet og den enkelte samt lykkes med at differentiere sin ledelse, så alle involverede oplever sig set, hørt og anerkendt for sin indsats.

 • Hvordan man som leder kan skabe fornemmelsen af sammenhæng, så den enkelte medarbejder forstår sin rolle i organisationen, fornemmer opgavefeltets konturer og får et organisatorisk blik på egen opgaveløsning.

 • Hvordan man som leder kan agere ud fra en grundlæggende tro på, at alle gør det, så godt de kan.

 • Hvordan man som leder kan være inviterende i forhold til medarbejdernes bidrag, nysgerrig på nye måder at gå til opgaverne på og risikovillig i arbejdet med at optimere organisationens drift og medarbejdernes arbejdsglæde.

Derudover vil vi også denne dag fokusere på dine håb for din egen ledelse - hvad ønsker du, der skal komme ud af det, hvilken fremtid ønsker du for din ledelse - og hvordan ser din ledelse ud i det perspektiv?

Vi kigger med disse spørgsmål in mente på, hvilke ressourcer du bærer med dig, hvordan de kan bringes i spil i din ledelse, men også i de fælles udviklingsprocesser, vi sætter i gang igennem uddannelsen. 

Modul A: At træde i karakter som leder - konteksten
Dag 2: Vision og retning

Ledergerningen

Et rigtigt vigtigt greb i ledelse er evnen til som leder at gå forrest uden at stå i vejen for andre og være retningsgivende uden at diktere en bestemt form. Som medarbejder har man behov for at  kende de overordnede hensigter og forventninger og har samtidig behov for at være sat fri i den konkrete opgaveløsning, så man får rum til at arbejde selvledende i den konkrete hverdag.

På uddannelsens 2. dag retter vi fokus på, hvordan man som leder kan arbejde – både hvordan man udformer en ledelsesfilosofi med vision og retning, og samtidig hvad der skal til, for at man som leder troværdigt og transparent kan stå på mål for filosofien. Det betyder, at du som leder skal kunne ”styre rammen og slippe indholdet”.
Du skal være den perfekte vært, der skaber rammerne for, at alle kan være til stede med deres ”bedste jeg”, kan deltage og bidrage uden hele tiden at skulle aflæse regler og forventninger. I den forbindelse vil vi komme omkring Maturanas domæneteori, og hvordan den visualisering kan være hjælpsom i den ledende dialog.

"Man behøver ikke forstå problemet for at løse det" Dette er en af de mest skelsættende perspektiver inden for LØFT.
Vi tager med dette udgangspunkt fat i nogle af de centrale greb fra LØFT, som eksempelvis greb til de gode samtaler, håb og anerkendelse, som er med til at give medarbejderne en oplevelse af, at du som leder, også i den helt konkrete hverdag, er optaget af de mange dilemmaer, medarbejderne møder i opgavevaretagelsen, og er kreativ og hjælpsom med, hvordan de kan udvikle en praksis, som lever op til filosofien, men hvor du samtidig er betydningsfuld og hjælpsom i deres konkrete opgaveløsning.
På den baggrund arbejder vi med at skabe rammerne for nærværende og relevant ledelse med respekt for medarbejdernes eksistrende viden, kvaliteter, ressourcer og virketrang. 
Vi træner således også faciliteringen og opstarten af sammenkørte forandringsprocesser. 

Muligheder og greb

At arbejde med vision og retning er en svær opgave. Noget af det, der er vigtigt, er:

 •  Hvordan man som leder kan skabe en levende filosofi, der både skaber rammen for og samtidig udstikker konturerne af den retning, arbejdet forventes at bevæge sig i.

 • Hvordan du som leder enkelt og tydeligt kan tegne billedet af organisationens overordnede ambition.

 • Hvilke forventninger det skaber til den enkelte medarbejder.

 •  Hvordan ledelsesfilosofien kan tegne den overordnede strategiske ramme på en måde, som er retningsgivende for medarbejdernes tilgang til og måde at arbejde med opgaverne på. Ledelsesfilosofien skal skabe tydelighed omkring de aftaler, vi bygger vores fælles virke på.

 • Hvordan du som leder får inddraget medarbejderne i dette arbejde, og hvordan du sikrer, at det får relevans og bliver et ledende dokument for medarbejderne i deres opgavevaretagelse, og ligeledes hvordan filosofien kan bruges i forhold til arbejdet med samtidig at understøtte et godt arbejdsmiljø.

De temaer, vi kommer omkring denne dag, handler på den ene side om ledelse af opgaveløsningen og på den anden side om ledelse af medarbejderne – samt redskaber til de løbende dialoger om opgavevaretagelsen, som nogle ledere oplever kan være svær at have i en organisation med selvledende medarbejdere.

Modul A: At træde i karakter som leder - konteksten
Dag 3: Organisation og opgaveløsning

Beskrivelse af dag 3

Ledergerningen

På dag 3 skal vi arbejde med organisation og opgavefokus. At have et stærkt organisatorisk blik er en vigtig styrke i rollen som leder. Når lederen har et godt overblik, har styr på rammerne, er en stærk kommunikator og udstråler det engagement, der kommer af at opleve sig komfortabel i lederrollen, skaber det ro og rum for medarbejdernes udfoldelse og virketrang.

At lykkes med opgaverne må være det vigtigste for enhver organisation i forhold til at sikre egen eksistensberettigelse.

Medarbejderne oplever ofte en høj grad af kompleksitet i arbejdet med opgaverne. En måde at skærme dem i opgavevaretagelsen er, at lederen tager på sig at sikre rammerne omkring opgavevaretagelsen. Det handler blandt andet om at koordinere perspektiver på tværs af centre og afdelinger, så medarbejderne ikke skal slås for strategierne, hver gang de møder samarbejdspartnere, men i stedet kan læne sig trygt ind i, at de strategier, der er gældende, er clearet på tværs af alle ledere og samarbejdspartnere, så løsningen af opgaverne ikke forstyrres eller forhindres af uenigheder eller forskellige perspektiver, som ikke ledelsesmæssigt er clearet hele vejen rundt. 


En anden faktor er høje forventninger til alle - at ledelsen har høje forventninger til medarbejderne, og medarbejderne har høje forventninger til samarbejdspartnere og eksempelvis borgere. Når vi møder andre mennesker med høje forventninger og respekt for, at alle handler optimalt på de givne omstændigheder, skaber vi ro og rum til et ligeværdigt og gensidigt forpligtende samarbejde. 
 

Vi skal  se nærmere på, hvordan lederen kan agere ud fra et stærkt fokus på opgaven. Det kan blive ekstremt forstyrrende for medarbejdere, hvis opgaveløsningen forstyrres af, at ledelsen prioriterer fokus på det, der peger opad i organisationen i stedet for at bringe det perspektiv, der handler om opgaveløsningen, ind i de overordnede drøftelser på leder-, chef- og direktørniveau.
I den forbindelse vil vi arbejde med de løsningsfokuserede fremtidsværktøjer, der giver værktøjer til at kunne undersøge en fremtid og de forandringer, vi ønsker at skabe sammen.

 

"Make your partner look good!"
 

Vi skal kende vores plads som leder. LØFT giver plads til, at alle kan blive, hvor de er, til de flytter sig i det tempo, der er muligt. Det skal vi kunne håndtere og agere bedst muligt i, især når vi skal lede, løfte og skabe resultater med forskellige medarbejdere, differentierede tilgange og blandede niveauer. Vi ser nærmere på forskellige greb til at understøtte den fortsatte udvikling og udveksling gennem åbenhed, transparens og virksomme dialoger ud fra en værdibaseret tilgang og troen på, at frisatte medarbejderes søgen og gøren sig umage er med til at skærpe fokus på det, der virker. Vi vil se på LØFT-samtalens elementer i form af den foretrukne fremtid, afdækning af bedste håb og dets mulige liv. Vi ved, at forandring sker interaktivt, og vi vil afdække interviewteknikkerne i tidslinje, kontekster og relationer. Hvordan kan du eksempelvis bruge "Mirakel-spørgsmålet" til at styrke fokus på, hvordan vi løser opgaverne? Det handler om at kunne identificere "Den ønskede fremtid" i stedet for at grave os ned i alt det, der ikke virker og dermed står sig i vejen. 

 

Muligheder og greb

Denne dag sætter vi ligeledes fokus på, hvordan du som leder kan arbejde med at styrke høj kvalitet i opgavevaretagelsen, sikre arbejdsglæde og kreativitet ved at tydeliggøre den enkeltes eget ansvar og frie valg i forhold til altid at kunne vælge den tilgang, der tjener opgaven bedst.

Det stiller krav til din ledelse:

 • Hvordan sikrer du, at opgaveløsningen ikke er baseret på regler, tidsfrister og snævre rammer, men hviler på tillid til, at medarbejderne gennem et stærkt og ledelsesbåret fokus på ”den foretrukne fremtid” træffer kloge valg og inddrager samarbejdspartnere, kunder og borgeres perspektiver og håb i valg af de løsninger, vi sammen stræber efter?

 • Hvordan kan du på den ene side ”styre rammen” og samtidig stille dig i en ”ikke-vidende” position, som er med til at åbne de mange dialoger og træffe beslutninger, der er baseret på fælles accept og dermed rummer en større grad af sandsynlighed for at lykkes med de opgaver, I sammen med andre skal løse?

 • Hvordan får du som leder mod til at slippe styringen og i stedet lede på tillid, ambition og en stærk tro på, at levedygtige valg ikke kan baseres på regler alene, men skal skabes sammen i et ligeværdigt og målrettet samarbejde.

Modul A: At træde i karakter som leder - konteksten
Dag 4: Træningsdag

Beskrivelse af dag 4

Ledergerningen, refleksioner og greb

Ingen faglig uddannelse kan alene skabe god ledelse – det handler om at øve sig. Derfor er denne dag helt afgørende og central for at få udbytte af uddannelsens første del.
På træningsdagen vil vi både træne og øve forskellige greb og øvelser, og samtidig have fokus på, hvordan I som deltagere kan bruge disse greb og øvelser, så der undervejs i uddannelsen ligeledes sker en masse træning hjemme i egen praksis.
Det kan hjemme i hverdagen i daglig praksis være svært at finde tiden, men hvis vi sammen kan udvælge og designe målrettede øvebaner, er det uhyre hjælpsomt i en travl hverdag.

Nogle af de LØFT-elementer og redskaber, vi vil bringe i spil denne dag, er:

 • Haesun Moons "Dialogkvadrant".

 • "Listen-select-build" - om at lytte målrettet og udvælge og bruge de enkelte dele i opbygning af nye veje at gå.

 • At træne arbejdet med at bruge skalaer.

 • At drøfte vigtigheden af som leder altid at have fokus på, hvad du gør i forhold til det, du ønsker. Hvad er det, du giver plads - og er det det rigtige i forhold til det, du ønsker se ske?

 

Den 4. undervisningsgang er således helliget til, at vi samler de løsningsfokuserede pointer op og sammen - i en tryg ramme - får trænet og skabt fornemmelse for og idéer til, hvordan I kan træne videre hjemme, uden at det kommer til at fylde for meget eller stå i vejen for dagligdagens praksis. Det handler simpelthen om at have et strategisk blik på egen praksis og turde erkende, hvor der er behov for at se, hvor vi er nået til, øve sig, samt åbne for det, vi fremover med gavn kan have fokus på. 

Modul B: Ledelse i og af fællesskaber - invitation og interaktion
Dag 5: Fokus på opgaven

Beskrivelse af dag 5

Ledergerningen

Som leder ved man ikke alt og er derfor forpligtet på nysgerrigheden efter at lede efter netop dét, der kan gøre en forskel i løsningen af den konkrete opgave. Det kræver lydhørhed, ydmyghed og dedikation. Det handler - blandt andet - om at turde invitere andre perspektiver ind og om at arbejde med udvikling af en tydelig refleksiv og feedbackorienteret praksis.

"Som ledere skal vi kunne stå sikkert uden at stå fast"

 

Fix-punktet i en sådan åben og løsningsorienteret praksis er netop opgaven. Vi kan ikke vide, hvad andre vil gøre, hvad de vil sige, og hvordan de vil handle, men ved at sørge for, at opgaven altid er i fokus, og ud fra dén være nysgerrig på den andens perspektiver, kan vi bidrage til at holde samarbejdet på sporet.

Herigennem skabes der plads til nye perspektiver og vinkler, der kan være afgørende for at skabe løsninger, der for alvor gør en forskel. Det fordrer ligeledes en organisatorisk villighed til at at udvikle egen praksis fremfor at presse borgere, kunder og samarbejdspartnere ind i traditionelle forløb, der ikke bringer alle kompetencer og idéer i spil.

Noget af det, vi kommer omkring denne dag, tager afsæt i Steve de Shazers helt grundlæggende tilgang, som er bærende for LØFT:

"Hvis det, vi gør, virker - skal vi gøre mere af det". Omvendt: Hvis det ikke virker, skal vi gøre noget andet. I sig selv helt banalt - men er det sådan, vi normalt agerer i samarbejdet? Vi kommer således helt tæt på hverdagens praksis. 

Vi kommer omkring personaleledelse, personaleudvikling, samarbejdet mellem medarbejderne og lederens rolle i forhold til at skabe plads til alle og rum for kreative løsninger. Hvordan skaber du som leder følgeskab? Hvordan sætter du barren højt, samtidig med at du skaber rum for alle?  Vi vil skabe bevidsthed om den forskel, det gør, som sparringspartner enten at zoome ind eller ud i arbejdet. 

Det betyder samtidig, at fokus på opgaven handler om at kunne friholde opgaveløsningen fra de mange forskellige agendaer, der kan være på spil i en organisation - og at det altid (stort set) må være opgaven, der er afgørende for de valg, vi træffer. Et banalt eksempel kunne være, at det ikke er muligt for alle medarbejdere at holde fri samme dag, selvom de hver for sig har gode argumenter. Her må fokus på opgaven betyde, at du som leder ikke er i tvivl om prioriteringen. 

Og endelig handler det om lederens arbejde med egen villighed til selv at slippe behovet for styring og i stedet sætte medarbejderne fri, så de selvledende kan agere og eksperimentere i forhold til opgaveløsningen. Det skaber motivation og virkelyst  og bidrager til en fleksibel, fokuseret og virksom opgaveløsning, hvor borgere og kunder oplever sig set og mødt i samarbejdet. Så hvordan gør man det?

Muligheder og greb

​I den praktiske hverdag opleves det ofte som om, det er efterspørgslen og de umiddelbare behov, der sætter retning for både samarbejde og løsninger. En del af kunsten handler om,  hvordan du som leder kan skabe en agil og forandringsparat organisation, som samtidig er båret af et stærkt fokus på værdier, ambitioner, visioner og mål.
Det stiller både krav til dit eget overblik, din egen indre ro og din evne til tydeligt at kommunikere mål og visioner samt til din evne til at skabe plads til andre tilgange end dem, du lige selv havde tænkt, uden at det ændrer på den grundlæggende tilgang og det, der er aftalt.

 

Denne dag vil vi fokusere på, hvordan du arbejder med fokus på opgaven og hvilke arenaer, du har at spille på. Alt har betydning, så det er vigtigt også at huske at være nysgerrig på, hvad du som leder gør i de mindre formelle og uforberedte situationer og rum, der opstår spontant i løbet af en dag. Vi kender fx alle de famøse ti minutter på gangen med en medarbejder...hvordan bruger vi LØFT i de korte øjeblikke for at sikre, at medarbejderne føler sig hjulpet? 

 • Hvordan arbejder du som leder med at udvikle den kollektive vision og retning for samarbejdet og opgaveløsningen, og på hvilken måde arbejder du med at sikre, at arbejdet hele tiden er målrettet og udviklende og - ikke mindst - skaber de ønskede resultater?

 • Hvordan træder du i karakter som leder? Ved du rent faktisk, hvorfor du er leder, hvad du ønsker at opnå, og hvordan du kan sætte organisationen op til at udføre det.

 • Hvordan hjælper du medarbejderne til at kunne fastholde et organisatorisk blik på opgaveløsningen, så de samtidig med at holde fokus på opgaven overholder de forskellige retningslinjer, lovgivninger og andre forventninger til deres opgaveløsning, uden at det opleves forhindrende eller forstyrrende ift. at arbejde med borgerens eller kundens håb og mål?

Modul B: Ledelse i og af fællesskaber - invitation og interaktion
Dag 6: Plads til alle - hvordan samarbejde

Beskrivelse af dag 6

Ledergerningen

På enhver arbejdsplads vil der være mange forskellige medarbejdere med mange forskellige perspektiver på, hvordan arbejdet skal udføres og hvilke mål, der stræbes efter. Lederen spiller en central rolle i at skabe rammerne for det fællesskab, der skal understøtte, at alles kompetencer kommer i spil, samtidig med at alle trives og har en kreativ og ambitiøs tilgang til arbejdet.

Nogle af de opmærksomhedsfelter, lederen er nødt til at fokusere på, er:

 • Er der en generel positiv trivsel på arbejdspladsen?

 • Fungerer samarbejdet på en måde, der fremmer brugen af alles kompetencer?

 • Er der en fælles forståelse af ambitionsniveau og ordentlighed i arbejdets udførelse?

 • Stimulerer arbejdsopgaverne og fordelingen af disse alle medarbejderes virketrang og lyst til at lykkes endnu bedre?

 • Er arbejdet meningsgivende for alle?

 • Er der en god tone og et opmærksomt og understøttende arbejdsmiljø, der både fremmer opgaveløsningen og den enkeltes trivsel og præstation?

 • Er det tydeligt for alle, hvad der forventes?

 • Er kunde-/borgerbetjeningen i top og tilstrækkelig fleksibel og involverende?

 • Er der udviklingsmuligheder for alle?

 • Er visionen tydelig og retningsgivende på en måde, der fremmer opgaveløsningen og organisationens resultater?

Som leder skal man kunne agere som den perfekte vært, der hele tiden har øje for den enkelte og samtidig er opmærksom på udviklingsmuligheder i samarbejdet. Her rammer vi også et centralt punkt i den løsningsfokuserede ledelse: Man skal både være foran og bagved medarbejderne og kunne mestre balancen mellem at være insisterende og inviterende - insisterende på, at vi er her for opgavens skyld, og inviterende i forhold til måder at udfylde den forpligtelse på.

 

Små forandringer skaber store forandringer. 
Hvordan kan vi arbejde med et stærkt blik på effekt, og kan vi arbejde ud fra idéen om, at små forandringer skaber store forandringer? Eller tror vi, at vi skal løse hele verdenssituationen på en gang? 

Fra LØFT-værktøjskassen ser vi konkret på, hvordan vi interviewmæssigt kan gå i detaljen, og hvordan dét gavner opgaveløsningen og den samlede forandringsproces. 

Muligheder og greb

Noget af det, vi nødvendigvis kommer rundt om denne dag, er, hvordan du som leder i praksis aktivt bruger de formelle samarbejdsorganer, såsom MED-udvalg, på en målrettet og konstruktiv måde, så medarbejderne faktisk bliver både medspillere og medansvarlige - ikke bare for arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø, men også således at opgaveløsningen flugter med visionen og opfylder ambitionerne i forhold til organisationens opgaveløsning.

Derudover kommer vi omkring en række konkrete ledelsesopgaver, såsom MUS-samtaler. Hvordan kan man skabe MUS-samtaler på et løsningsfokuseret grundlag? Vi vil denne dag komme med konkrete eksempler på, hvordan MUS-samtaler på et løsningsfokuseret grundlag hjælper dig til mere virksomme dialoger, der skaber både forandring og et stærkere bånd mellem dig og den enkelte medarbejder, fordi I rent faktisk kommer til at tale sammen om netop det, der er vigtigt for medarbejderen, og ikke blot det, der følger et slavisk MUS-koncept. Kan MUS- samtale konceptet og intervallet endda tages op til revision og moderniseres? 

Centralt denne dag er et fokus på lederrollen - hvilken slags leder er du i den konkrete hverdag? Hvordan er din tilgang til ledelse? hvad er dine tanker om lederrollen - og er de befordrende eller bremsende for din udøvelse af ledelse?

Hvordan kan man i praksis arbejde ud fra en forståelse og tilgang af ledelse som en slags værtsskab?

Og endelig: Hvem er egentlig ekspert på hvad - borger/kunde, medarbejder, leder?, samt hvad betyder det perspektiv for måden, vi samarbejder på?

Modul B: Ledelse i og af fællesskaber - invitation og interaktion
Dag 7: Teamcoaching

Beskrivelse af dag 7

Ledergerningen
God ledelse handler om at lykkes gennem sine medarbejdere, med sit team og sin organisation. 
Lederen kan aldrig stå eller lede alene og ledelse sker altid i samspil med medarbejderne, med lederen som support for indsatsen i front. 
Derfor er det væsentligt at kunne lede og mobilisere teams og grupper. 
Vi kommer til at arbejde med, hvordan man undgår silotænkning og manglende tillid og samarbejde, men i stedet gennem i stedet at arbejde med at skabe kollektive mål, fælles drive og sammenhæng i indsatserne. 

Det kræver, at lederen kan skabe tillid, facilitere teams og grupper på konstruktive måder, hvor netop formatet af flere mennesker samlet frisættes og kommer processen, samt ikke mindst resultatet, til gavn. Vi skal derfor kunne lede og facilitere på særlige måder, så gruppens forskelligheder bliver til styrker og progressive dynamikker. 
Når der fx opstår krise i en organisation, må vi handle klogt med øje for det vanskelige, samtidig med at vi skaber nye retninger. 
Hvordan kan du arbejde med selv at forblive rolig, have overblik og ikke se bump på vejen som forhindringer, men snarere som engagement og udtryk for, at noget vigtigt er på spil? Det løsningsfokuserede tilbyder her særlige og andre utraditionelle veje at gå, som for eksempel at arbejde på særlige måder at bygge tillid, skabe perspektivering og rette gruppens ressourcer mod at håndtere de udfordringer, der er, samt et bevidst skift til at mobilisere nysgerrighed og visualisere gruppens perspektiver mod den foretrukne fremtid. 

Muligheder og greb

På dag 7 vil vi udfolde konkrete procesredskaber for måder at facilitere teams og grupper på. 
Vi vil arbejde med de værktøjer, I allerede er præsenteret for, men med et særligt blik på det at lede teams og grupper. Vi vil fordybe os i hvordan de forskellige teamprocesser netop kan skabe perspektivering, læring og udvikling på nye effektive måder, hvor highlights og vigtige emner sættes i spil.
Vi vil se på, hvad vi helt konkret kan gøre, når vi oplever (det, mange ville kalde) modstand i en organisation. LØFT-værktøjskassen tilbyder en række konstruktive greb til at arbejde med det, der opleves svært, kriser, det uvisse og en ny vej frem på trods. 


"There is a crack in everything, that's where the light gets in" (citat: Leonard Cohen)

Hvordan kan vi med gavn fx bruge dialogkvadranten og pre-session change, som vi tidligere også har arbejdet med? 

Vi kommer også ind på forskellige greb og idéer fra viden om den lærende organisation. 

Modul C: Ledelse og forandring - At give slip
Dag 8: Sammenhæng og forandring

Beskrivelse af dag 8

Ledergerningen​

At skabe en organisation, der altid er på vej.

De fleste kender følelsen af at få indsigt og dermed være i stand til at regne ud eller pejle sig ind på, hvad der er brug for at gøre - og hvor det er, vi skal hen. Det er det, der udgør grundlaget for lederens arbejde med at skabe vision og retning. Skal det lykkes at få organisationen til at trække i samme retning, må lederen nødvendigvis være tilsvarende nysgerrig på, hvem medarbejderne er, hvad de kan, hvordan deres kompetencer kan komplementere hinanden, og hvordan deres ressourcer på bedste vis kan bringes i spil hver for sig og sammen. Lederen må dermed samtidig være parat til at forlade sin egen vej og kunne aflæse, forstå og være åben overfor andre veje eller perspektiver.

Det fordrer, at lederen ikke bare er leder for egen skyld, men har en tydelig ambition, et faglig engagement og mod til at tænke anderledes, så der hele tiden sker en fleksibel og målrettet justering i forhold til opgaven, ny lovgivning, ændret efterspørgsel eller ny faglig viden. Det betyder også, at der skal være et stærkt fokus på opgaven, så det er opgaven og ikke "plejer", der er styrende for tilrettelæggelse, tilgang og ambition.

Hvis man skal lede en forandringsparat organisation, der er i stand til at modulere efter de vilkår, organisationen lever i og med, er det ligeledes vigtigt, at lederen lytter til medarbejdernes erfaringer og samtidig er parat til at give plads til eksperimenter. 

Dette fordrer tætte dialoger mellem leder og medarbejder - og også tilsvarende lærende dialoger mellem medarbejdere på tværs.

Det kræver fokus, prioritering og bevidst facilitering. Derfor skal lederen ligeledes have et stærkt fokus på at skabe en feedbackkultur og løbende afholde medarbejder- og teamsamtaler om, hvor vi er på vej hen, hvilke fornyede forventninger og efterspørgsler, medarbejderne oplever, og hvordan organisationen til stadighed er parat til at justere sig ind efter disse. 

 

"Forandring sker konstant og mellem, at vi ses".

Ud fra et løsningsfokuseret blik arbejder vi med et bevidst fokus på indsatsen samt fokus på at anerkende det, mennesker forsøger at gøre, som afsæt for det engagement og drive, vi ønsker fra medarbejderne. I LØFT ser vi eksperimenter som mulighed for at opnå ny viden. Det betyder, at så længe vi forsøger noget, fejler vi ikke. 

 

Vi vil denne dag se på forskellige løsningsfokuserede greb såsom:

 • Bevidst at være nysgerrig på det, der er blevet bedre.

 • Løsningsfokuseret feedback.

 • Eksperimenter og idéer til at skabe relevante prøvehandlinger imellem, at vi ses. 

 

​Muligheder og greb

Når lederen på den måde hele tiden skal have fingeren på pulsen, er der behov for et stærkt fokus på det, som fungerer, samt løbende dialoger både mellem ledelse og medarbejdere.

Lederen kan på den baggrund med stor fordel introducere forskellige greb fra LØFT i sine egne dialoger med medarbejderne og samtidig skabe en lærende kultur, hvor disse elementer finder vej i medarbejdernes egen praksis, så de selv hele tiden har øje for at have en udviklende praksis. Lederen skal hele tiden have fokus på, at det er medarbejderne, der "tegner" organisationen udadtil, så det er dem, der skal shine. "Make your partner look good", som man ville sige i LØFT. 

Det betyder samtidig, at lederen skal opbygge en dialogisk kultur, hvor der både er tradition for og rum til at dele udfordringer, idéer og erfaringer med hinanden.

I praksis betyder det, at der hele tiden skal være en refleksion omkring, hvordan man som leder:
 

 • Kan have øje for behovet for individuel og fælles kompetenceudvikling, samt kreative veje til at skabe det indenfor rammerne af praksis, så udvikling af fagligheden ikke kun betyder kurser og efteruddannelse, men at lederen sørger for at skabe kompetenceudvikling in-house. Dette kan bl.a. ske ved at udnytte medarbejdernes forskellige opgavetyper til at sprede viden og erfaringer i hele medarbejdergruppen. 

 • Kan have en ressourcefokuseret tilgang til opgaveløsningen, er risikovillig og skaber rum for mod og kreativitet.

 • Er opmærksom på opgaveflow og serviceniveau og er i dialog med medarbejderne omkring, hvordan virkeligheden folder sig ud i samarbejdet med kunder, borgere og samarbejdspartnere. Er i stand til at løfte nogle af de problemstillinger videre, hvis der er behov for overordnede strategiske greb og forandringer, så medarbejderne ikke udtrættes af uløselige opgaver, der strander pga. eksempelvis manglende organisatorisk sammenhæng. 

 • Har et stærkt fokus på at skabe sammenhæng i organisationens liv og arbejde for eksempel ved at tydeliggøre, hvad vi sammen stræber efter, og at sikre, at opgaveløsningen er meningsgivende og ikke uendeligt sisyfosarbejde, der ikke skaber varig forandring.

 

Bag alt dette gemmer sig en lang række vante ledelsesopgaver og discipliner. Med LØFT bliver det muligt i højere grad at skabe en tydelig sammenhæng, som samtidig er meningsgivende for medarbejderne, og hvor de enkelte tiltag og initiativer både løser det, de skal, og samtidig har betydning for andre dele af og beslutninger omkring opgavevaretagelsen, så medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere oplever sammenhæng og en agilitet, der vækker tillid og virker inviterende ind i den fælles løsning af opgaverne.

Alt dette skal lederen formå at gøre så raffineret, at det ikke opleves som benspænd, utidig indblanding eller stærk styring, men snarere foregår som en indbygget livsnerve i organisationens aktiviteter og løbende forandring.

Modul C: Ledelse og forandring - at give slip
Dag 9: At sætte den anden og dig selv fri - ledelse kontra styring

Beskrivelse af dag 9

Ledergerningen​

Hvad er god ledelse for dig? Hvilke krav stiller du til din egen udvikling i din ledelse? 
En af de vigtigste discipliner i ledelse er at at være bevidst om den påvirkning, man udøver: Hvilke præferencer, styrker og udfordringer bærer vi selv ind i organisationen, og hvordan kan vi sikre, at medarbejderne oplever, at vi ikke bare er klar på at sætte dem, men også os selv, i spil? 

 

 • Hvad brænder du for og hvordan inviterer du andre til at samarbejde ind i det?  

 • Hvor befinder du dig i din faglige udvikling, og hvilke faglige greb i LØFT er du særligt fascineret af og ønsker at udvikle? 

 • Hvad håber du på at lykkes med, og hvad vil andre i organisationen  bemærke, hvis du lykkes med det? 

Udvikling sker, når vi dyrker forskelle. Det, der skaber noget anderledes, sker måske endda på kanten af din komfortzone! 
Hvis vi skal se efter forskelle på kanten af vores komfortzone, kræver det sikkerhedsnet og livliner. Det kan vi finde gennem de løsningsfokuserede værktøjer, guidelines og de relationer, vi er i. 

Mulighederer og greb

For at blive ved med at udvikle og dygtiggøre sig selv og sin organisation skal man træne, akkurat som en en muskel skal holdes ved lige. 

"How did you do it?" 
 

Hvad er det, der gør, at du lige præcis lykkes med at skabe følgeskab samtidig med, at du sætter medarbejderne fri? Hvordan balancerer du dette? Hvad er vigtigt for dig? Hvordan gør du? 


Vi deler succeshistorier fra virkeligheden og inspireres af hinandens praksis og talenter:

 • Hvordan agerer du, når du er på dit bedste og på dit værste og hvad fungerer godt for dig, når du skal interagere og samarbejde? 

 • Hvem bruger du i hverdagen som sparringspartner?

 • Hvordan søger du både støtte og tilpasse forstyrrelser i arbejdet med at udvikle din ledelse?

 • Hvad gør I i ledergruppen for at holde jer i form? 

Vi reflekterer over egen ledelse og går i hjerne-fitness! Vi træner det løsningsfokuserede interview på hinanden. 

Vi fokuserer på egenskaberne ved det næste lille skridt og hvilken forskel, det gør. 

Vi arbejder således på dag ni med læringsrum for dig som leder og med at skabe tryghed til din videre udvikling. Vi ser på, hvilken lederprofil du og andre ser dig som, og hvordan nye ambitioner kan komme til i fremtiden.

Modul C: Ledelse af forandring - at give slip
Dag 10: Fremtiden - foranderlighed og det fortsatte liv

Beskrivelse af dag 10

Virkeligheden, ledelse, LØFT og mennesket i sig selv er foranderlige størrelser. Vi kan lære os en masse, men vi kan aldrig lære det hele.


"Du bliver aldrig færdig"

 

Når alt kommer til alt,  er det den erkendelse, du skal bære med dig - og det skaber samtidig den gejst, der gør, at du ikke giver op. Når først du er på det rene med, at der altid er nyt at lære, at du bliver nødt til at møde omverdenen med stadig nysgerrighed, så bliver det pudsigt nok også lettere at stå i det. Det, der kan gøre det svært, er, at mødet med andre, de tildelte opgaver, forventningerne til effekten osv. alt sammen sker i sammenhænge, der ofte er spækket med magt. Og netop magt kan betyde, at nysgerrighed opleves som modstand, at frisættelse i forhold til løsning af opgaver opleves som manglende styr på og kontrol med opgavevaretagelsen og endelig, at ledelse frem for styring provokerer omgivelserne, fordi ledelse hviler på umage, tillid og mod, mens styring ofte hviler på kontrol. Det er ofte her, at de fleste misforståelser og uoverensstemmelser opstår.

Så - hvordan kan vi som ledere være med til at sætte både ledelse og opgaveløsningen fri, så vi skaber nysgerrige og kreative medarbejdere, der agerer tæt på og samskabende med borgere, kunder og samarbejdspartnere og dermed skaber rum for nye, anderledes og virksomme løsninger, der opleves relevante, fordi de faktisk gør en forskel?

Det er i dette svære spænd, at vi ser LØFT som en tilgang, der på den ene side udfordrer det bestående og samtidig tilbyder helt nye veje at gå, som - udover at skabe virksomme løsninger - også skaber selvstændige, servicemindede medarbejdere, der er optagede af at bidrage til at løse præcis det, der står i vejen for, at nogen eller noget kan lykkes. Og gør det på en måde, der er meningsfuld og givende for alle og dermed betyder, at alle vokser af samarbejdet, hvad enten det er medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere eller borgere.

LØFT som et ledelsesmæssigt ståsted giver dig en lang række greb, der gør, at alting vokser i stedet for at begrænses.

 • Den ikke vidende position åbner feltet og skaber klogere beslutninger.

 • Fokus på den foretrukne fremtid og nysgerrigheden på det, der virker, fremfor på problemerne, skaber handlekraft og mod 

 • Troen på, at alle handler optimalt på de givne omstændigheder, skaber anerkendelse og får alle parter til at vokse med opgaven.


Det kræver, at din LØFT-opmærksomhed altid fortsætter og trænes samt integreres i organisationen, så nysgerrighed, udsyn og fælles arbejdsomhed fortsat kan leve i organisationen

Det er det, vi kalder SKABENDE LEDELSE, fordi det både:

 • Skaber god ledelse, der - modsat dårlig ledelse - ikke skaber problemer.

 • Skaber rum for medarbejderne ved at sætte opgaveløsningen fri.

 • Skaber rum for alle, så alle ressourcer kan bringes i spil.

 • Skaber plads til virksomme løsninger, der gør en forskel.

                             

På den sidste dag kigger vi både tilbage på de mange forskellige temaer og greb, vi har arbejdet med, og frem i forhold til, hvordan du fremadrettet konkret kan skabe din ledelse, så du som leder skaber de passende rammer i din organisation og kan opnå den effekt, du ønsker. Vi ser på, hvordan du bliver klar over både den forandring, du har skabt og den fortsatte forandring, du vil arbejde videre med at skabe.​

 

Ved at blive en SKABENDE LEDER kan du gøre en forskel!

I fuld sving med gode drøftelser
bottom of page